top of page

KAMERA-67ry - KAMERA-67 rf

FÖRENINGENS STADGAR

Föreningens stadgar finns enbart på finska.  (1996-februari)

 

 YHDISTYKSEN NIMI on Kamera-67 ry, Kamera-67 rf ja sen kotipaikka on Porvoon kaupunki. Kerhon toiminta-alueena on Porvoo ympäristö-kuntineen.

Kamerakerho toimii sekä suomen- että ruotsin-kielisenä.

YHDISTYSSÄÄNNÖT, jotka merkittiin v. 1969

yhdistys rekisteriin numerolla 100 456 hyväksyttiin 1968-09-24 

 

 KERHOTOIMINNAN tarkoitus

a) edistää ja tukea kuvallista ilmaisua,

b) syventää kuvallisen ilmaisun teknistä ja taiteellista osaamista harrastajissaan,

c) lisätä ja antaa mahdollisuus jäsenten mielipiteiden  ja kokemusten vaihtoon,

d) ylläpitää yhteyksiä ja järjestää yhteistoimintaa muiden kuvallisen ilmaisun harrastajien kanssa.

 

TARKOITUSPERIÄNSÄ yhdistys toteuttaa:

a) järjestämällä kilpailuja jäsenistön keskuudessa ja ulkopuolisten vastaavien kerhojen kanssa.,

b) pitämällä säännöllisiä koulutus-painoitteisia kokoontumisia,

c) järjestämällä ilmaisia tai omakustannushintaisia video-, CD-multimedia-, elokuva-, diakuva-. valokuva- tai vastaavia esityksiä ja näyttelyitä,

d) tutustuttamalla jäseniä kuvallisen ilmaisun erilaisiin ilmenemis-muotoihin yritys- ja yhdistysvierailuilla sekä esittely-tapahtumissa.

e) hankkimalla alan tarvikkeita, välineistöä tai vuokraamalla niitä edullisesti jäsenille sekä edesauttamalla jäsenistön tarvike- tai välinehankinnoissa.

 

3§ JÄSENET:

Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistyksen tarkoitusperät hyväksyvän asianharrastajan yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi.

Jäsenistöön voi varsinaisten jäsenten lisäksi kuulua ainais- ja tukijäseniä, joista viimemainittuna voi olla henkilöjäsenten lisäksi myös oikeushenkilö.

Varsinainen jäsen, joka maksaa 15-kertaisen jäsenmaksun tai on ollut jatkuvasti varsinainen jäsen 20 vuoden ajan, voidaan hyväksyä ainaisjäseneksi ja hän vapautuu jäsenmaksuista.

Varsinaisilla ja ainaisjäsenillä on yhdistyksen kokouksissa äänioikeus.

Tukijäseneksi voi liittyä yksityis- tai oikeushenkilö. Tukijäsenellä ei ole äänioikeutta.

Hallitus hyväksyy nämä jäsenet. Jäsenistä pidetään jäsenrekisteriä.

Liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruudesta kullekin jäsenryhmälle erikseen päättää vuosikokous.

Yhdistyksen kokous voi hallituksen yksimielisestä esityksestä

myöntää yhdistyksen ansiomerkin henkilölle, joka on ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusperiä ja

kutsua kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on huomattavalla tavalla edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen, joilla yhdistyksen kokouksissa on äänioikeus, eivät maksa liittymis- ja jäsenmaksua.

Hallitus voi erottaa kerhon jäsenen, mikäli jäsen ei enää täytä säännöissä määrättyjä jäsenehtoja tai hän toimii vastoin yhdistyksen periaatteita.

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla erostaan kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.

Jäsen voi myös erota ilmoittamalla aikeestaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsen katsotaan eronneeksi, kun hän on jättänyt maksamatta jäsenmaksunsa kahden (2) toimintavuoden ajalta.

Jäsen, joka ei ole suorittanut kuluvalta vuodelta jäsenmaksuaan, ei ole oikeutettu osallistumaan yhdistyksen kilpailuihin eikä hänellä ole yhdistyksn kokouksissa äänivaltaa!

 

 YHDISTYKSEN HALLITUS:

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus

Toimintakausi alkaa vuosikokouksen päätöshetkestä.

Hallitukseen kuuluu:

-yhdistyksen kokouksessa vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä

-vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valittua muuta jäsentä, joista puolet (½) on vuosittain erovuorossa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Sihteeri ja muut toimihenkilöt voivat olla hallituksesta tai sen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu

-puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan

-varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai

-kun vähintäin kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen,

-kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna, on läsnä.

Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka puheen-johtaja ja sihteeri varmentavat .

Vain yhdistyksen kokous voi erottaa Hallituksen jäsenen.

 

 HALLITUKSEN TEHTÄVÄT:

Hallituksen tehtävänä on

-toimia yhdistyksen tarkoitusperien edistämiseksi sovittujen periaatteitten ja yhdistyslain mukaisesti,

-edustaa yhdistystä,

-nimetä yhdistyksen jäsenistä rahastonhoitaja, arkistonhoitaja, hankintapäällikkö ja muita tarpeelliseksi katsottavia toimihenkilöitä, jotka voivat osallistua hallituksen kokouksiin ilman äänivaltaa.

-toimittaayhdistyksen tilinpäätös tosite-aineis-toineen tilintarkastajien käsiteltäväksi vuosittain ja valvoa, että tilintarkastajat toimittavat tarkastuskertomuksensa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta,

-kutsua vuosikokous koolle

-valmistella vuosikokouksessa käsiteltävät asiat,

-panna toimeen yhdistyksen vuosikokouksen päätökset.

-päättää yhdistyksen määrärahojen ja muiden varojen  käytöstä,

-kutsua yhdistyksen jäsenet kerhon järjestämiin tilaisuuksiin,

-laatia toimintasuunnitelmaehdotus ja mahdolliset määräraha-anomukset seuraavalle toimintakaudelle ja

-laatia toimintakertomus toimintavuodelta.

 

6§ YHDISTYKSEN NIMEN

kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri: kaksi yhdessä  tai joku heistä yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

Hallitus voi määrätä yhden tai usemman henkilön kunkin heistä yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

 

7§ YHDISTYKSEN VARAT ja NIIDEN KÄYTTÖ:

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistys päättää itse hankkimiensa, saamiensa varojen käytöstä toimintaperiaatteensa ja tarkoitusperiensä mukaisesti.

Jos yhdistys purkautuu tai kun se lakkautetaan, tulee Yhdistyksen varat ja omaisuus käyttää kuvallista ilmaisua, lähinnä valo- ja video-(elo)kuvausta harrastavien rekisteröityjen yhdistysten toiminnan edistämiseksi Suomessa, siten kuin purkamisesta päättävä jälkimmäinen yhdistyksen kokous erikseen päättää.

 TIEDOTUKSET YHDISTYKSEN JÄSENILLE toimitetaan joko jäsentiedotetta hyväksikäyttäen tai vuosikokouksessa määriteltyjen lehtien ilmoituksilla.

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS:

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen vuosikokous, joka on pidettävä helmikuun aikana.

Vuosikokouksen kutsuu koolle hallitus vähintään  seitsemän (7) päivää  ennen kokousta lehti-ilmoituksella tai kymmenen (10) päivää ennen henkilökohtaisella kirjeellä jäsenille.

 

Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi milloin on kysymys sääntöjen muuttamisesta tai Yhdistyksen purkamisesta’

 

VUOSIKOKOUKSESSA käsitellään seuraavat asiat:

-valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

-valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,

-valitaan kaksi ääntenlaskijaa,

-todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

-hyväksytään kokouksen työjärjestys,

-esitetään hallituksen laatima toimintakertomus,

-esitetään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto,

-vahvistetaan tilinpäätös,

-päätetään tili-  ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,

-päätetään jäsen- ja liittymismaksujen suuruudesta kullekin jäsenryhmälle erikseen,

-päätetään yhdistyksen omistamien laitteiden jäseniltä perittävistä vuokrista,

-vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle,

-päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä,

-valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaa toimintakautta varten,

-valitaan hallitukseen jäsenet erovuoroisten tilalle,

-valitaan kaksi(2) tilintarkastajaa 

-valitaan tilintarkastajien varamiehet (2)

-käsitellään muut mahdolliset asiat.

 

10§ YHDISTYKSEN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Hallitus tai vähintäin yksikymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä voi halutessaan kutsua koolle Yhdistyksen ylimääräisen kokouksen.

Kokouksen koollekutsumisesta pätee, mitä edellä  9:§ssa on säädetty vuosikokouksesta.

 

11§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN :

Sääntöjä voidaan muuttaa  yhden vuosi- tai ylimääräisen kokouksen  päätöksellä, jos vähintäin kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä puoltaa muutosta.

 

12§ YHDISTYKSEN PURKAMINEN :

Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa (2) vähintäin yhden (1) kuukauden välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintäin kolmeneljäsosalla (3/4:lla) annetuista äänistä.

Muutoin seurattakoon voimassaolevan yhdistyslain säännöksiä.                                  

bottom of page